Apie mus

VEKS – tai viešųjų erdvių kokybės vertinimo sistema, kurios dėka galėsite lengviau parengti teritorijų tvarkymo paslaugų viešųjų pirkimų dokumentus, optimaliau planuosite ir valdysite planuojamus biudžetus, efektyviau kontroliuosite teritorijų tvarkymo paslaugas teikiančių įmonių darbus, detalizuojant visus galimus želdinių tipus ir jų vertinimo kriterijus.

Mūsų sertifikuoti VEKS lektoriai suteiks Jums reikalingas konsultacijas apie VEKS taikymą Jūsų darbe, kad Jūsų aplinka (miesto erdvės, parkai ir kt.) būtų norimos kokybės (tvarkinga, darni, gyvybinga ir saugi) 365 dienas per metus, 7 dienas per savaitę ir 24 valandas per parą.

 

VEKS – tai Nyderlanduose naudojamos viešųjų erdvių kokybės vertinimo sistemos – „Viešųjų erdvių kokybės standartai“ pagrindu parengta ir Lietuvos rinkai adaptuota viešųjų erdvių kokybės vertinimo sistema.

 

Viešųjų erdvių kokybės standartai. Želdinių priežiūros leidinys yra autorinių teisių objektas.

Autorius turi išimtines teises leisti arba uždrausti platinti, cituoti, viešai rodyti leidinio originalą ar jo kopijas. Bet koks šio leidinio citavimas, kopijavimas, platinimas, viešas skelbimas, perdavimas tretiesiems asmenims ar kitoks panaudojimas be išankstinio leidinio autorių, jų teisių perėmėjo ar jo tinkamai įgalioto asmens leidimo yra draudžiamas ir laikomas autorinių teisių pažeidimu. Už autorių teisių pažeidimus numatoma civilinė, administracinė ir baudžiamoji atsakomybė. Lietuvoje autorių teises gina LR Autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymas.

Susidomėjote?

Naujienos

 • 19-ai mokymuose dalyvavusių ir sėkmingai egzaminus išlaikiusių žmonių įteikėme oficialius VEKS sertifikatus. Nuo šiol jie tapo sertifikuotais „Viešųjų erdvių kokybės standartai. Želdinių priežiūra“ specialistais. Sveikiname! Išties puiki vasaros pabaiga bei puikus postūmis prasidedančiam intensyviam darbų sezonui, juk rudenį laukia lapai ir kiti šio laikotarpio malonumai,......

 • Kartu su partneriais iš Olandijos vykdėme viešųjų erdvių kokybės auditą šioje šalyje. Aplankėme nuostabiai sutvarkytus viešųjų erdvių projektus, atlikome VEKS standartų taikymo analizę ir vertinimą. Turėjome puikią galimybę pasimokyti iš partnerių, kad įgytą patirtį galėtume perteikti ir Lietuvoje....

 • Birželio pradžioje vykusių mokymų dalyviai, nepabūgę vidurvasario karščių, liepos 3 d. susirinko į VEKS praktikos egzaminą. Džiugu, kad mintys apie atostogas ir už lango šviečiančią saulę nepaveikė laikiusiųjų egzaminą, nes rezultatai buvo tiesiog puikūs: jį išlaikė visi 19 dalyvių. Spaudžiame dešinę visoms savo studentėms ir......

Paslaugos

Konsultacijos VEKS klausimais

Plačiau

Teikiame profesionalias konsultacijas visiems viešųjų erdvių valdytojams: savivaldybėms, organizacijoms, įmonėms ir privatiems asmenims. Patariame kaip taikyti VEKS siekiant įgyvendinti Jūsų viziją kaip turėtų atrodyti aplinka. Neturite vizijos? – Įvertinsime jūsų esamą situacija ir padėsime ją sukurti. Konsultuojame dėl priežiūros darbų planavimo ir vykdymo, bei viešųjų erdvių įrengimo

Uždaryti

Želdinių kokybės įvertinimas

Plačiau

Mūsų sertifikuoti VEKS inspektoriai padės įvertinti esamą ir pasiektą kokybės lygį visai teritorijai ar konkrečiam objektui atskirai. Įvertinsime Jūsų želdinius pagal vertinimo skales ir padėsime stebėti viešųjų erdvių išvaizdos kokybę. Atliekame darbų vykdymo kontrolę

Uždaryti

Kontrolės procedūrų ir dokumentų rengimas Želdinių priežiūros paslaugų sektoriuje

Plačiau

Ruošiame užsakymo vykdymo kontrolės procedūras ir priežiūros metodus. Rengiame viešųjų erdvių vertinimo ataskaitas.

Uždaryti

Viešųjų pirkimų dokumentų rengimas Želdinių priežiūros paslaugų sektoriuje;

Plačiau

Padedame rengti viešųjų pirkimų dokumentus želdinių priežiūros paslaugų pirkimui. Rengiame techninės specifikacijos aprašus vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu. Konsultuojame ir teikiame rekomendacijas dėl teritorijų tvarkymo paslaugų viešųjų pirkimų dokumentų parengimo.

Uždaryti

Strateginių planų ruošimas Želdinių priežiuros paslaugų sektoriuje;

Plačiau

Padedame suformuoti miesto viziją ir parengti strateginį planą.

Uždaryti

VEKS individualūs ir grupiniai mokymai

Plačiau

Kiekvienas norintis gali tapti VEKS specialistu ir inspektoriumi. Mūsų sertifikuoti lektoriai suteiks Jums teorines žinias ir praves praktikos mokymus, kurie vyksta pagal iš anksto nustatytą grafiką. Taip pat vykdome ir individualius mokymus  Jums patogiu laiku ir Jums patogioje vietoje.

Uždaryti

VEKS sertifikavimas

Plačiau

Viešųjų erdvių kokybės standartų inspektoriaus sertifikatas teikiamas, kai kandidatas yra teigiamai išlaikęs teorijos ir praktikos egzaminus. Detali informacija pateikta čia.

Uždaryti

Naudinga

Teisės aktai, reglamentuojantys želdynų ir želdinių apsaugą ir priežiūrą
 1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215).
 2. Valstybinės reikšmės parkų nuostatai ir valstybinės reikšmės parkų sąrašas, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010-08-25 nutarimu Nr. 1239 (Žin., 2010, Nr. 104-5382);

 3. Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas ir medžių ir krūmų priskyrimas saugotiniems, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-12 nutarimu Nr. 206 (Žin., 2008, Nr. 33-1151);

 4. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 (Žin., 1992, Nr. 22-652; 2008, Nr. 33-1152);

 5. Želdinių būklės ekspertizės tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-14 įsakymu Nr. D1-673 (Žin., 2007, Nr. 135-5503);

 6. Sodmenų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-674 (Žin., 2007, Nr. 135-5504; 2011, Nr. 158-7479);

 7. Želdynų ir želdinių sanitarinės apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-14 įsakymu Nr. D1-675 (Žin., 2007, Nr. 135-5505);

 8. Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymu Nr. D1-717 (Žin., 2008, Nr. 2-77);

 9. Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-18 įsakymu Nr. D1-45 (Žin., 2008, Nr. 10-356);

 10. Želdinių apsaugos, vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15. įsakymu Nr. D1-193 (Žin., 2010, Nr. 31-1454);

 11. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D1-87 (Žin., 2008, Nr. 17-611);

 12. Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-06-26 įsakymu Nr. D1-343 (Žin., 2008, Nr. 74-2907);

 13. Atskirųjų rekreacinės paskirties želdynų plotų normos, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624);

 14. Priklausomųjų želdynų normų (plotų) nustatymo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-21 įsakymu Nr. D1-694 (Žin., 2007, Nr. 137-5624);
 15. Atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektų rengimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007-12-29 įsakymu Nr. D1-719 (Žin., 2008, Nr. 2-79);

 16. Želdynų projektų rengimo vadovo atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-22 įsakymu Nr. D1-49 (Žin., 2008, Nr. 12-414);

 17. Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-14 įsakymu Nr. D1-31 (Žin., 2008, Nr. 10-351);

 18. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-08 įsakymu Nr. D1-5 (Žin., 2008, Nr. 5-200).

 

Privalomųjų tp rengimo dokumentų bei pagrindinių normatyvinių statybos techninių dokumentų, kuriais vadovaujantis rengiami želdynų projektai
 1. Lietuvos Respublikos želdynų įstatymas (Žin., 2007, Nr. 80-3215).
 2. Statybos techninio reglamento STR 2.06.04:2014 „Gatvės ir vietinės reikšmės keliai. Bendrieji reikalavimai“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. D1-933 XVI skyrius ,,Gatvės želdiniai)’’ Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 3 d. įsakymo Nr. D1-933 redakcija.
 3. Kriterijų, pagal kuriuos medžiai ir krūmai, augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje, priskiriami saugotiniems, sąrašas ir medžių ir krūmų priskyrimas saugotiniems, patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-12 nutarimu Nr. 206 (Žin., 2008, Nr. 33-1151).
 4. Sodmenų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 200712-21 įsakymu Nr. D1-674 (Žin., 2007, Nr. 1355504; 2011, Nr. 158-7479).
 5. Medžių ir krūmų veisimo, vejų ir gėlynų įrengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymu 2016 m rugpjūčio 24 d. Nr. D1-565 Nauja redakcija (Žin., 2008, Nr. 2-77).
 6. Medžių ir krūmų priežiūros, vandens telkinių, esančių želdynuose, apsaugos, vejų ir gėlynų priežiūros taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-18 įsakymu Nr. D1-45 (Žin., 2008, Nr. 10-356).
 7. Želdinių apsaugos vykdant statybos darbus, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2010-03-15. įsakymu Nr. D1193 (Žin., 2010, Nr. 31-1454).
 8. Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo, persodinimo ar kitokio pašalinimo atvejų, šių darbų vykdymo ir leidimų šiems darbams išdavimo, medžių ir krūmų vertės atlyginimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-31 įsakymu Nr. D187 (Žin., 2008, Nr. 17-611).
 9. Želdinių atkuriamosios vertės įkainiai, patvirtinti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-06-26 įsakymu Nr. D1-343 (Žin., 2008, Nr. 74-2907).
 10. Želdynų ir želdinių inventorizavimo ir apskaitos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-01-08 įsakymu Nr. D1-5 (Žin., 2008, Nr. 5-200).

Kontaktai

  Raudondvario pl. 76-311, 47182 Kaunas