Kas atsakingas už laiku nenupjautą žolę mieste?

Kas atsakingas už laiku nenupjautą žolę mieste?

Vie­šo­sio­se vai­kų žai­di­mų aikš­te­lė­se ke­lius sie­kian­ti žo­lė, ma­to­mu­mą pės­čių­jų pe­rė­jo­se užs­to­jan­tys iš­si­ke­ro­ję au­ga­lai ar pa­vo­jų ke­lian­čios su­tre­šu­sios me­džių ša­kos – daž­nos gy­ven­to­jų ne­pa­si­ten­ki­ni­mą ke­lian­čios prob­le­mos. Tik ko­dėl to­kio­se si­tua­ci­jo­se sa­vi­val­dy­bių at­sto­vai krai­po gal­vas, o te­ri­to­ri­jų prie­žiū­ros pa­slau­gą tei­kian­čios įmo­nės pa­grįs­tai kra­to­si at­sa­ko­my­bės?

Anot aplinkosauginiais klausimais konsultuojančios įmonės „Optimus monitus“ vadovės Alos Kuzmickienės, su tokiomis problemomis savivaldybės susiduria dėl to, kad perkant teritorijų priežiūros paslaugą, įsigyjamas tam tikras paslaugų skaičius, o ne kokybė ir galutinis rezultatas.

Išsamų straipsnį apie tai skaitykite „Lietuvos žiniose“.